Pobierz bezpłatnie

Polecane aplikacje

więcej...

Facebook
Konkursy

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskich konkursach: fotograficznym i filmowym organizowanych przez zaprzyjaźniony portal map4U. Zachęcamy do przesyłania zdjęć oraz filmów z odwiedzonych miejsc lub imprez.

Więcej informacji na temat konkursów można przeczytać na stronie map4U.

więcej...

Ankieta

Opis Projektu

Portal Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej został opracowany w ramach projekt pn. „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”.

Opis

Celem ogólnym projektu „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” jest poprawa atrakcyjności województwa łódzkiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania oraz zwiększenie spójności wewnętrznej regionu. Zaplanowane zadania inwestycyjne osiągną do roku 2012 wartość ok. 57 mln PLN i zostaną zfinansowane ze środków finansowych Fundacji Informatyki i Zarządzania z Łodzi oraz RPO Województwa Łódzkiego (działanie III.5 i V.4) .

Przesłanki projektu

amber1.jpgPrzez powiat wieluński przebiega jeden z trzech ponadlokalnych, historycznych szlaków kulturowych „Szlak Bursztynowy”. Obecność tego szlaku jest w niewielkim stopniu wykorzystywana do rozwoju turystyki oraz promowania zasobów kulturowych powiatu wieluńskiego oraz regionu.
Stopień rozwoju infrastruktury turystycznej i wypoczynkowej w powiecie wieluńskim nie jest zadowalający i adekwatny do posiadanych zasobów, tak w zakresie środowiska, jak i obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego (kościoły drewniane typu wieluńskiego). Ta część regionu ma wszelkie niezbędne atuty, by z turystyki uczynić jedną z głównych osi rozwoju społecznego i gospodarczego.

Cele i przeznaczenie projektu

Celem ogólnym Projektu Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” jest poprawa atrakcyjności województwa łódzkiego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania oraz zwiększenie spójności wewnętrznej regionu. Zaplanowane zadania inwestycyjne osiągną do roku 2012 wartość ok. 57 mln PLN.
Działania są planowane w ramach realizacji Projektu zintegrowanego, który jest opracowany w kontekście trzech osi priorytetowych RPO WŁ:

 • I Infrastruktura transportowa − działanie: Drogi, kategoria interwencji: 23 Drogi regionalne/lokalne oraz 24 Ścieżki rowerowe,
 • III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość − działanie: Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, kategoria interwencji: 57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych,
 • V Infrastruktura społeczna − działanie: Infrastruktura kultury, kategoria interwencji: 58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent

Beneficjentem jest Powiat Wieluński − lider realizujący Projekt zintegrowany w ramach Porozumienia zawartego z 9 Partnerami. Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu jest Janusz Antczakinicjator projektu, Burmistrz Wielunia, były Wicestarosta Wieluński.

W działaniu I.4 beneficjentami są również: Gmina Wierzchlas, Gmina Mokrsko, Gmina Osjaków, Gmina Biała oraz Lasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Wieluń.
W działaniu III.5 beneficjentami są również: Gmina Wierzchlas, Gmina Mokrsko, Gmina Osjaków, Gmina Biała, Gmina Wieluń, Lasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Wieluń oraz Fundacja Informatyki i Zarządzania.
W działaniu V.4 beneficjentami są również: Gmina Wieluń, Archidiecezja Częstochowska, Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy Wieluń oraz Fundacja Informatyki i Zarządzania.

Lokalizacja projektu

Projekt realizowany jest w powiecie wieluńskim, we wszystkich gminach: Biała, Czarnożyły, Konopnica, Mokrsko, Osjaków, Ostrówek, Pątnów, Skomlin, Gmina Wieluń, Miasto Wieluń, Wierzchlas.

mapa02.jpg mapa03.jpg

 Mapa. Lokalizacja Projektu - powiat, gminy, najważniejsze miejscowości

Źródło: opracowanie własne

Mapa. Położenie administracyjne powiatu wieluńskiego

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem zasobówPowiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu

 

mapa01.jpg

Mapa. Położenie powiatu wieluńskiego na tle podziału administracyjnego Polski
Źródło: opracowanie własne

W działaniu I.1 poszczególne zadania inwestycyjne zostały zlokalizowane:

 • w zakresie przebudowy dróg powiatowych na odcinkach przebiegających przez miejscowości: Kamion, Koryta, Mierzyce, Młynisko, Skomlin, Toplin, Toporów, Turów,
 • w zakresie przebudowy dróg gminnych na odcinkach przebiegających przez miejscowości: Kowale, Krzeczów, Morzykobyła, Naramice, Ożarów, Skaleniec, Toporów, Walków, Wiktorówek,
 • w zakresie remontu dróg leśnych na terenie gminy Czarnożyły,
 • w zakresie znakowania ścieżek rowerowych na terenach wszystkich gmin powiatu wieluńskiego.

W działaniu III.5 poszczególne zadania inwestycyjne zostały zlokalizowane:

 • w zakresie wytyczenia i oznakowania szlaków turystycznych na terenach wszystkich gmin powiatu wieluńskiego,
 • w zakresie uruchomienia punktów edukacji ekologicznej w miejscowościach: Wieluń, Osjaków, Ożarów, Ogroble, Łyskornia, Leniszki, Konopnica,
 • w zakresie uruchomienia punktów informacji turystycznej w miejscowościach: Wieluń, Osjaków, Ożarów,
 • w zakresie uruchomienia wypożyczalni sprzętu turystycznego w miejscowości Ożarów,
 • w zakresie promocji produktów turystycznych działania dotyczą całego regionu powiatu wieluńskiego,
 • w zakresie opracowania treści regionalnego portalu informacji turystycznej działania dotyczą terenów wszystkich gmin powiatu wieluńskiego.

W działaniu V.4 poszczególne zadania inwestycyjne zostały zlokalizowane:

 • w zakresie 21 obiektów zabytkowych Archidiecezji Częstochowskie znajdujących się w 17 parafiach południowej części Powiatu Wieluńskiego w miejscowościach: Biała, Chotów, Czarnożyły, Dąbrowa, Gaszyn, Grębień, Kadłub, Kamion, Krzyworzeka, Łagiewniki, Łaszew, Łyskornia, Mokrsko, Naramice, Popowice, Raczyn, Skomlin, Wieluń, Wiktorów,
 • w zakresie zabytków Gminy Wieluń w miejscowościach: Wieluń oraz Ożarów,
 • w zakresie opracowania Regionalnego katalogu zabytków działania dotyczą obiektów położonych na terenach wszystkich gmin Powiatu Wieluńskiego.

Metodyka projektu

Projekt jest przygotowywany i będzie realizowany zgodnie z metodyką PRINCE2.
Zastosowanie metody zarządzania projektami PRINCE2 zapewnia skuteczną i efektywną realizację projektu oraz kompleksowe podejście do wszystkich kwestii z tym związanych. Przyczynia się tym samym do wzmocnienia wykonalności organizacyjnej projektu.

Uzasadnienie projektu

Niski stopień rozwoju turystyki w województwie łódzkim ogranicza jego rozwój gospodarczy, w tym m. in. usług MŚP związanych z obsługą ruchu turystycznego, które mają znaczący wpływ na kształtowanie struktury gospodarczej województwa.
Realizacja projektu będzie jednym z najistotniejszych elementów zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego, ponieważ wykorzystuje istniejące zasoby dziedzictwa kulturowego o unikatowych wartościach (Szlak Bursztynowy, Szlak drewnianych kościółków typu wieluńskiego) do rozwoju funkcji turystycznych, a tym samym minimalizuje ryzyko nietrafionych inwestycji związanych z infrastrukturą turystyczną.
Projekt ma istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego poprzez swój wyjątkowy charakter, tzn. utworzenie produktu turystycznego na bazie istniejących szlaków historycznych, pieszych i rowerowych w oparciu o istniejące dziedzictwo kulturowe o unikatowym charakterze, co wpłynie na rozwój usług MŚP związanych przede wszystkim z obsługą ruchu turystycznego, nie tylko na terenie jednego miasta czy miejscowości, ale w całym regionie.
Realizacja projektu poprawi poziom oraz stan zagospodarowania turystycznego w powiecie wieluńskim, dzięki czemu poprawi się jego atrakcyjność turystyczna. Inwestycja przyczyni się do wzrostu liczby turystów krajowych i zagranicznych. To wszystko przełoży się bezpośrednio na wzrost gospodarczy w sferze usług i handlu związanych z zaspokojeniem potrzeb turystów.
Rozwój usług oraz infrastruktury turystycznej przyczyni się do wykreowania w oparciu o Szlak Bursztynowy i inne szlaki tematyczne zintegrowanego produktu turystycznego województwa łódzkiego.

Zakres działań

Zadania przewidziane do realizacji w latach 2008–2 012 obejmują:

Drogi

 1. Przebudowa ok. 31,874 km dróg powiatowych:
  1. nr 4510E Wieluń - Skomlin - Toplin − długość ok. 2,561 km,
  2. nr 4510E Wieluń - Skomlin - Toplin ul. Joanny Żubr − długość ok. 0,473 km,
  3. nr 4507E Wieluń - Turów - Koryta − długość ok. 12,830 km,
  4. nr 4507E Wieluń - Turów - Koryta przejście przez Młynisko − długość ok. 1,335 km,
  5. nr 4523E Ruda - Mierzyce - Kamion − długość ok. 8,799 km,
  6. nr 4523E Ruda - Mierzyce - Kamion przejście przez Mierzyce − długość ok. 1,583 km,
  7. nr 4524E Mierzyce - Przywóz - Toporów − długość ok. 4,293 km.
 2. Przebudowa ok. 11,060 km dróg gminnych:
  1. gmina Wierzchlas − Przebudowa drogi nr 117259E Krzeczów - Toporów − długość ok. 3,670 km,
  2. gmina Mokrsko:
   1. przebudowa drogi nr 117056E Morzykobyła - Ożarów − długość ok. 2,291 km,
   2. przebudowa drogi nr 117057E Ożarów - Kowale − długość ok. 0,219 km,
  3. gmina Osjaków − Przebudowa drogi nr 117312E Skaleniec - Walków − długość ok. 3,663 km,
  4. gmina Biała − Przebudowa drogi gminnej nr 118204E Naramice - Wiktorówek − długość ok. 1,217 km.
 3. Remont dróg leśnych koło Czarnożył o długości około 9,390 km.
 4. Oznakowanie ścieżek rowerowych w miejscach konfliktów z ruchem samochodowym na obszarze całego powiatu wieluńskiego.

mapa.jpg

  Mapa. Drogi planowane do przebudowy w powiecie wieluńskim
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem zasobów
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu.

Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna

 1. Szlaki turystyczne o długości ok. 381 km − wyznakowane w terenie:
  1. szlaki rowerowe − długość ok. 219 km,
  2. szlaki piesze − długość ok. 162 km.
 2. Regionalny portal informacji turystycznej − działania dotyczą terenów wszystkich gmin powiatu wieluńskiego; w szczególności relacyjna baza danych SQL i dynamiczne strony serwisu udostępnią przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w Internecie:
  1. przewodnik po szlakach turystycznych − mapy, opisy ponad 750 km tras rowerowych, pieszych, konnych samochodowych, wodnych oraz ścieżek edukacyjnych (tematycznych),
  2. katalog usług turystycznych wraz z bazą zagospodarowania turystycznego powiatu wieluńskiego opisującą ogółem około 600 obiektów (w tym baza noclegowa około 50 obiektów, gastronomiczna około 60 obiektów, rekreacyjno-sportowa około 80 obiektów, towarzysząca około 360 obiektów) − umożliwiający kontraktowanie w formie zdalnych e-usług wraz z obsługą płatności elektronicznych,
  3. katalog atrakcji turystycznych − w tym około 650 pozycji zabytków kulturowych (publikowanych w kontekście atrakcji turystycznej dzięki integracji z Regionalnym katalogiem zabytków),
  4. kalendarium imprez oraz wydarzeń turystycznych, kulturalnych i sportowych,
  5. serwis o charakterze społecznościowym w zakresie zagadnień turystyki i rekreacji.
 3. Punkty informacji turystycznej − zlokalizowane w miejscowościach: Wieluń, Osjaków, Ożarów.
 4. Punkty edukacji ekologicznej − zlokalizowane w miejscowościach: Wieluń, Osjaków, Ożarów, Ogroble, Łyskornia, Leniszki, Konopnica.
 5. Wypożyczalnia sprzętu turystycznego − zlokalizowana w miejscowości Osjaków.
 6. Promocja turystyczna regionu − działania dotyczące całego regionu powiatu wieluńskiego.

Infrastruktura kultury

 1. Zabytki sakralne − szlak kościołów, 21 obiektów administrowanych przez 17 parafii działających w strukturze Archidiecezji Częstochowskiej − prace konserwatorskie, restauratorskie oraz inne roboty budowlane; wykonanie nowych lub modernizacje istniejących instalacji elektrycznych, antywłamaniowych i przeciwpożarowych zabezpieczy obiekty na wypadek zagrożeń pożarowych, dewastacji, włamań i kradzieży.
 2. Zabytki Wielunia administrowane przez jednostki organizacyjne Gminy Wieluń − prace konserwatorskie, restauratorskie oraz inne roboty budowlane i instalacyjne:
  1. Mury obronne − „Baszta Męczarnia" w Wieluniu,
  2. Wieża ratusza w Wieluniu,
  3. Muzeum w Wieluniu,
  4. Dworek Ożarów.
 3. Regionalny katalog zabytków − udostępniany jako system dynamicznych stron www ogólnie dostępnych przez Internet dostarczy kompleksową informację o zasobach dziedzictwa kulturowego regionu; posiadający repozytorium oparte na relacyjnych bazach danych SQL, będzie w szczególności udostępniać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na dynamicznych stronach serwisu:
  1. kompletne listy 2100 obiektów dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego wraz z ich opisem,
  2. katalog kart opisujących szczegółowo około 650 pozycji dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych w obszarze powiatu wieluńskiego w kontekście informacji turystycznej (przedstawiającej obiekt jako atrakcję turystyczną dla potrzeb Regionalnego portalu informacji turystycznej),
  3. kalendarium imprez oraz wydarzeń kulturalnych,
  4. serwis o charakterze społecznościowym w zakresie zagadnień kultury.

Lider projektu

Projekt Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” realizują podmioty wymienione w Porozumieniu z dnia 21 V 2008 r., na zasadach tego dokumentu, a także zgodnie z wymogami RPO Województwa Łódzkiego oraz Umowy nr 34/08/RP z dnia 16 IX 2008 r.

Partnerów reprezentuje Lider Projektu, którego rolę pełni Powiat Wieluński.  Powiat Wieluński - Herb

Andrzej Stępień − Starosta Wieluński
Janusz Antczak − inicjator i pomysłodawca projektu, Przewodniczący Komitetu Sterującego, Burmistrz Wielunia, były Wicestarosta Wieluński

 

Partnerzy

Archidiecezja Częstochowska  


Archidiecezja Częstochowska - LogoKs. Biskup Jan Wątroba
42-200 Częstochowa
Aleja Najświętszej Maryi Panny 54
tel. (34) 324 10 44


Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy  

Stowarzyszenie Polski Szlak Bursztynowy - LogoWiceprezes Antoni Galiński
98-300 Wieluń
Narutowicza 13
tel. (43) 843 43 34

 

Lasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Wieluń  

Lasy Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Wieluń - LogoNadleśniczy Andrzej Pychyński
98-300 Wieluń
Żeromskiego 5
tel. (43) 843 81 91 

 

Fundacja Informatyki i Zarządzania   

Fundacja Informatyki i Zarządzania - LogoPrezes Zarządu Michał Drozd
93-491 Łódź
Władysława Reymonta 5
tel. (42) 683 04 22 

 

Gmina Biała   

Gmina Biała - HerbWójt Sławomir Świgoń
98-350 Biała
Biała Druga 4b
tel. (43) 841 90 90

 

Gmina Mokrsko  

Gmina Mokrsko - HerbWójt Tomasz Kącki
98-345 Mokrsko
tel. (43) 886 32 77 


Gmina Osjaków
  

Gmina Osjaków - HerbWójt Jarosław Trojan
98-320 Osjaków
Targowa 26
tel. (43) 842 33 91 

 

Gmina Wierzchlas   

Gmina Wierzchlas - HerbWójt Krzysztof Bednarek
98-324 Wierzchlas
Szkolna 7
tel. (43) 886 61 10 

 

Gmina Wieluń   

Gmina Wieluń - HerbBurmistrz Janusz Antczak
98-300 Wieluń
Plac Kazimierza Wielkiego 1
tel. (43) 886 02 28 

 

 

DokumentyZiemia Wieluńska przyjazna turyście

Drogi Turysto!

Dzięki Portalowi Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej odkryjesz tajemnice i skarby pozostawione przed wiekami przez kupców, osadników i zakonników wędrujących starożytną drogą handlową, Szlakiem Bursztynowym.

 

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy serwis wykorzystujący najnowocześniejsze technologie informatyczne umożliwiający zaplanowanie niezapomnianej podróży w zaciszu domowego ogniska.

Systematycznie rozwijana i uzupełniana baza obiektów zabytkowych, walorów krajobrazowych i infrastruktury turystycznej oraz interaktywna mapa Ziemi Wieluńskiej umożliwią Ci spacer Szlakiem Bursztynowym bez wychodzenia z domu.

Już dziś zaktywizuj się na turystykę na Portalu Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej! Zapraszamy!

Powiat Wieluński - Herb

Starostwo Powiatowe w Wieluniu

Plac Kazimierza Wielkiego 2
98 - 300 Wieluń
tel. (43) 843 42 80
fax. (43) 843 42 63
e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl